Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – det modale hjelpeverbet i presens (*)

Sett inn riktig form av det modale hjelpeverbet i presens.

können

 1. Ich Gitarre spielen.
 2. Du sehr gut singen.
 3. Er/sie/es lesen.
 4. Wir heute Abend ins Kino gehen.
 5. Ihr Deutsch sprechen.
 6. Sie Musik hören.

mögen

 1. Ich Pizza essen.
 2. Du Eis essen.
 3. Er/sie/es Cola trinken.
 4. Wir ins Kino gehen.
 5. Ihr Deutsch lernen.
 6. Sie nicht Ski laufen.

dürfen

 1. Ich Auto fahren.
 2. Du Bier trinken.
 3. Er/sie/es nicht Auto fahren.
 4. Wir nicht alleine nach Spanien reisen.
 5. Ihr nachts in der Kneipe sein.
 6. Sie samstags nicht in die Schule.

sollen

 1. Ich nach Hause kommen.
 2. Du Hausaufgaben machen.
 3. Er/sie/es fahren.
 4. Wir nicht rauchen.
 5. Ihr still sein.
 6. Sie sofort einschlafen.

wollen

 1. Ich frei haben.
 2. Du nicht in die Schule.
 3. Er/sie/es spielen.
 4. Wir ein Buch lesen.
 5. Ihr eine Limo trinken.
 6. Sie Musik hören.

Modale hjelpeverb

Modale hjelpeverb er verb som sier noe om hva man kan, vil, må, skal, bør eller får lov til.

Når hjelpeverbene brukes i presens, får de vokalskifte, dvs. at de endrer vokal. Vokalen endres i alle entallsformene ich, du, er, sie, es, man.

Vokalen endres ikke i flertall wir, ihr, sie, Sie.
Etter ich, er, sie, es og man forsvinner personendingen.

Huskeregler:

 • Vokalskifte i entall
 • Ingen ending etter ich, er/sie/es og man
 • Det man kan, vil, må, skal, bør eller får lov til, står alltid sist i setningen.

Eksempel:
Ich will morgen meine Hausaufgaben machen.
Mein Freund darf nicht ins Kino gehen.
Kannst du Deutsch sprechen?

Oversikt over modale hjelpeverb med norsk oversettelse

dürfen können mögen müssen sollen wollen
å få lov til å kunne å like å måtte å skulle å ville
ich darf ich kann ich mag ich muss ich soll ich will
du darfst du kannst du magst du musst du sollst du willst
er darf er kann er mag er muss er soll er will
sie darf sie kann sie mag sie muss sie soll sie will
es darf es kann es mag es muss es soll es will
wir dürfen wir können wir mögen wir müssen wir sollen wir wollen
ihr dürft ihr könnt ihr mögt ihr mussen ihr sollt ihr wollt
sie dürfen sie können sie mögen sie müssen sie sollen sie wollen
Sie dürfen Sie können Sie mögen Sie müssen Sie sollen Sie wollen

Eksempel:

dürfen Ich darf nicht Auto fahren. Jeg får ikke lov til å kjøre bil.
Du darfst nicht rauchen. Du får ikke lov til å røyke.
können Er kann lesen. Han kan lese.
Wir können Deutsch sprechen. Vi kan snakke tysk.
mögen Ihr mögt Schokolade. Dere liker sjokolade.
Sie mögen das Singen im Chor. De liker å synge i kor.
müssen Du musst immer Hausaufgaben machen. Du må alltid gjøre lekser.
Er muss jetzt gehen. Han må gå nå.
sollen Sie soll nicht alleine gehen. Hun skal/bør ikke gå alene.
Du sollst nicht stehlen. Du skal ikke stjele.
wollen Er will das nicht machen. Han vil ikke gjøre det.
Ihr wollt nicht auf mich hören. Dere vil ikke høre på meg.

Modale hjelpeverb

Modale hjelpeverb er spesielle verb på tysk, og de brukes svært ofte. Bøyningen er enkel. Den er som svake verb, men får vokalskifte i tillegg. Du har allerede lært om bøyningen av svake verb i presens perfektum og preteritum.

Lær bøyningen. Jobb sammen to og to. Hør hverandre til dere kan verbene utenat.

dürfen durfte gedurft å få lov til fikk lov til har fått lov til
können konnte gekonnt å kunne kunne har kunnet
mögen mochte gemocht å like likte har likt
müssen musste gemusst å måtte måtte har måttet
sollen sollte gesollt å skulle skulle har skullet
wollen wollte gewollt å ville ville har villet
wissen wusste gewusst å vite visste har visst