Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oversettelse – oversett setningene til tysk

Oversett setningene til tysk. Pass på genitivsformene.

Eksempel:
Mannens hus er stort og brunt. → Das Haus des Mannes ist groß und braun.


  1. Rektors bil er svært gammel.
  2. Hvor er venninnen til broren din?
  3. Mange av vennene mine er på ferie.
  4. Den beste eleven min er ei jente.
  5. En av mennene er lærer.
  6. To av vennene mine jobber her.
  7. Vinduene i huset er små.
  8. Hun er sjefen i firmaet.

Akkusativ (direkte objekt)

Det direkte objektet i setningen får kasus akkusativ. Akkusativobjektet er den eller det i setningen som blir utsatt for noe. Det som man f.eks. har, får, kjøper eller ser i en setning, er akkusativ. Akkusativ brukes dessuten alltid etter en gruppe preposisjoner som styrer akkusativ: durch, für, gegen, ohne, um.

Eksempel:

Der Junge singt das/ein Lied. Gutten synger sangen / en sang.
Die Frau spielt die/eine Gitarre. Damen spiller gitaren / en gitar.
Das Kind isst den/einen Kuchen. Barnet spiser kaken / en kake.
Die Schüler lesen das/ein Buch. Elevene leser boka / ei bok.

Legg merke til at på tysk endres den bestemte artikkelen der til den når ordet står som akkusativobjekt, og den ubestemte artikkelen ein (når den betegner et hankjønnsord) endres til einen. Artiklene die og das, eine og ein (når den betegner et intetkjønnsord) endres ikke.

Eksempel:

SN V DOA Jeg skriver et brev.
Ich schreibe einen Brief

Dativ (indirekte objekt)

Dativ er den tredje kasusen vi lærer på tysk. Dativobjektet eller indirekte objekt er den eller det i setningen som man gjør noe til eller for.

Når vi analyserer en setning, finner vi først verbet (V), subjektet som står i nominativ (SN) og det direkte objektet i akkusativ (DOA). Så spør vi: til/for hvem + V + S + DOA. Svaret du eventuelt får, er indirekte objekt i dativ, IOD.

Eksempel:

Der Vater schreibt der Mutter einen Brief. Faren skriver et brev til moren.
Die Frau kauft dem Kind eine Jacke. Damen kjøper en jakke til barnet.
Der Schüler bringt dem Lehrer das Buch. Eleven henter boka til læreren.

Legg merke til at dativobjektet står foran akkusativobjektet på tysk. Vi kan forklare denne ordstillingen med at personen er viktigst, og derfor kommer person foran sak. På norsk kan vi også ha denne ordstillingen, men da utelater vi til eller for: Faren skriver moren et brev.

Forkortelsene vi bruker:

SN = Subjektet i nominativ V = Verbalet
DOA = Direkte objekt i akkusativ IOD = Indirekte objekt i dativ PUD = Preposisjonsuttrykk i dativ

Bestemt og ubestemt artikkel i alle kasus

Legg merke til at på tysk står der, die og das foran substantivet når vi har bestemt form.

Disse små ordene kalles bestemte artikler. På engelsk setter vi den bestemte artikkelen the foran substantivet: the man. På norsk legger vi til en ending for å få fram bestemt form: mannen.

NORSK TYSK
Ubestemt form / bestemt form Ubestemt form / bestemt form
Maskulin en mann / mannen ein Mann / der Mann
Feminin ei kone / kona eine Frau / die Frau
Neutrum et barn / barnet ein Kind / das Kind
Plural mennesker/menneskene Leute / die Leute

For å vite hvilken bestemt artikkel et substantiv skal ha, dvs. for å vite hvilket kjønn substantivet har, kan du slå opp i ei ordbok. I ordboka står det (m), (f) eller (n) bak ordet.

m = maskulin (hankjønn) → der
f = feminin (hunkjønn) → die
n = neutrum (intetkjønn) → das

En, ei, et heter ein, eine og ein på tysk og kalles ubestemte artikler.

Bestemt artikkel Ubestemt artikkel
Maskulin (hankjønn) der ein
Feminin (hunkjønn) die eine
Neutrum (intetkjønn) das ein
Maskulin Feminin Neutrum Plural
Bestemt artikkel der die das die
Ubestemt artikkel ein eine ein

Bestemt artikkel i flertall

Når ordene står i flertall (plural = pl), får alle substantiv die som bestemt artikkel i grunnformen. Det spiller ingen rolle hvilken artikkel ordet har i entall (singular = sg).

Bestemt artikkel (sg) Bestemt artikkel (pl)
der Mann die Männer
die Frau die Frauen
das Kind die Kinder
Maskulin Feminin Neutrum Plural
Nominativ der/ein die/eine das/ein die
Akkusativ den/einen die/eine das/ein die
Genitiv des/eines der/einer des/eines der
Dativ dem/einem der/einer dem/einem den